7.tēma. Atbalsts eksportam

Pēc šīs tēmas apguves jūs varēsiet izvēlēties jūsu uzņēmumam piemērotāko atbalstu, ja tāds nepieciešams, un pratīsiet atrast papildus informāciju, kas būs noderīga eksporta uzsākšanai jūsu uzņēmumā.

Sadaļā ietverta informācija par to, kur var saņemt atbalstu (konsultācijas, padomu) un finansējumu konkrēto eksporta tirgu apgūšanai (piemēram, LIAA, ĀM, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri, konkrēto valstu biznesa atbalsta institūcijas u.c.).

Atbalsts eksportētājiem Latvijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

www.liaa.gov.lv/lv - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, notrošina informāciju par finansiāla atbalsta pieejamību eksportētājiem, informāciju par eksporta tirgiem un pasākumiem. Pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem: Vairāk par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem ir atrodams šeit: http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/liaa_epi_22_10_2013-4_0.pdf

Tūrisma attīstības valsts aģentūra

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) ir valsts iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku. Aģentūra īsteno valsts tūrisma politiku un veicina tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā. Starp TAVA funkcijām ietilpst Latvijas tūrisma produktu pārdošanas ārvalstīs veicināšana, tādējādi sniedzot atbalstu tūrisma pakalpojumu eksportam.

Latvijas Darba devēju konfederācija

LDDK kā sociāli atbildīgu darba devēju organizācija strādā Latvijas tautsaimniecības izaugsmei un darba devēju konkurētspējas palielināšanai globālās ekonomikas apstākļos. LDDK pārstāv darba devējus nozaru un reģionālajā, nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmenī, t.sk. aktīvi iesaistoties Lietišķo sadarbības padomju darbībā ar Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Starp LTRK sniegtajiem pakalpojumiem saviem biedriem ietilpst virkne eksporta atbalsta pasākumu, kurus LTRK realizē gan sadarbībā ar valsts institūcijām, gan patstāvīgi: LTRK organizē tirdzniecības misijas un izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs, organizē Latvijas uzņēmēju dalību dažādos biznesa forumos; LTRK biznesa datu krātuvē apkopota informācija par vairāk nekā 40 ārvalstīm un to uzņēmumu sadarbības piedāvājumiem, pieejamas ārvalstu biznesa iespēju datu bāzes; LTRK var apgūt uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek rīkoti semināri par uzņēmējiem aktuālām tēmām; LTRK izsniedz preču izcelsmes sertifikātus, ATA Karnetes, noformē citus ārējās tirdzniecības dokumentus.

Atbalsts eksportētājiem mērķa tirgos

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir tilts Latvijas uzņēmumiem uz ārējiem tirgiem. Saviem biedriem un citiem interesentiem tā palīdz gan uzsākt eksportu, gan paplašināt jau esošos eksporta tirgus, uzturēt kontaktus un ieraudzīt jaunus biznesa apvāršņus.

Kā LTRK strādā un ko piedāvā:

 • Plašs eksporta pakalpojumu klāsts, atbalsts un konsultācijas;
 • Konsultējam un izsniedzam ārējās tirdzniecības dokumentus;
 • Katru gadu organizējam tirdzniecības misijas un citus ārējā tirgus apgūšanas pasākumus;
 • Organizējam apmācības par ārvalstu tirgiem mūsu uzņēmumiem;
 • Ar mūsu pārstāvju ārvalstīs iesaisti, sagatavojam pētījumus un publikācijas par eksporta tirgiem;
 • Atbalsta tīkls - mūsu sadarbības partneru tīkls ir visā pasaulē, ietverot gan ārvalstu tirdzniecības un rūpniecības kameras, gan LTRK pārstāvjus.


 • Šobrīd LTRK ir 33 pārstāvji 26 dažādās valstīs: Argentīna, Čīle, Dānija, Austrālija, Vācija, Dienvidkoreja, Vācija, Islande, Armēnija, Urugvaja, Zviedrija, Austrija, ASV, Igaunija, Indija, Irāka, Itālija, Ķīna, Kazahstāna, Krievija, Spānija, Slovākija, Skotija, Tunisija, Lielbritānija, Vācija un Centrālāzija. (vairāk informācijas: http://www.chamber.lv/lv/1239043543/1273327600)

  Eiropas biznesa atbalsta tīkls jeb "Enterprise Europe Network" (EEN). EEN ir Eiropas Komisijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Latvijas Tehnoloģiskā centra kopprojekts. Ar tā palīdzību uzņēmēji var saņemt kvalitatīvu, profesionālu un praktisku informāciju, kā arī atbalstu savai uzņēmējdarbībai un inovācijai. Šajā centrā uzņēmēji var gūt informāciju par to, kādi sertifikāti konkrētā nozarē citā valstī nepieciešami, kādi nodokļi maksājami. Tāpat ar EEN palīdzību var meklēt sadarbības partnerus, piedalīties dažādās starptautiskās izstādēs, kā arī apmācībās. Tā kā EEN darbojas 44 pasaules valstīs, tad var sniegt uzņēmējam arī nepieciešamo informāciju par darbības sākšanu ārpus Eiropas Savienības. (vairāk informācijas: http://een.ec.europa.eu/ , http://www.een.lv/ )

  Eksporta atbalsta instrumenti

  Eksporta kompensācijas ir ES Tirgus kopējās organizācijas sastāvdaļa, kuras ietvaros eksportētājiem ir iespēja saņemt eksporta kompensāciju par lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu eksportu no ES uz trešajām valstīm, atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulām un tajās noteiktajām likmēm.

  Lai saņemtu eksporta kompensāciju:

  Banku pakalpojumi eksportam

  Plānojot un organizējot pirmo eksporta darījumu, bieži vien nākas saskarties ar finanšu līdzekļu nepietiekamību jeb ar finanšu risku. Uzņēmuma veiksme ir atkarīga no tā, vai finanšu riski ir saprasti un attiecīgi pārvaldīti. Tātad, saņemot apjomīgu eksporta pasūtījumu, uzņēmumiem var rasties finanšu grūtības. Tāpēc, lai varētu plānot naudas plūsmu un varētu turpināt eksporta procesu, uzņēmējs var vērsties pēc palīdzības pie privātiem investoriem vai bankām.

  Mūsdienās bankas piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu, ar kuru palīdzību var gan sabalansēt naudas plūsmu, gan arī pasargāt sevi no eksporta riskiem. Daži finanšu risinājumi ir bankas īstermiņa vai ilgtermiņa finansējuma piedāvājumi.

  Atrisinot aktīvu finansējuma grūtības, ir jādomā par produktu eksporta risku. Priekšapmaksa pilnā apmērā ir vienkāršākais variants, kā atrisināt šāda veida situācijas. Tomēr, pārdodot produkciju pirmo reizi, kad klients vēl nepazīst jūs un jūsu produkciju, tikai retos gadījumos klients piekristu uz 100% priekšapmaksu. Kā pasargāt sevi no gadījumiem, kad jauns klients vēlāk izvairās no atlikušas rēķina daļas apmaksas? Risinājumus var atrast piedāvāto bankas pakalpojumu klāstā un tie ir:

 • Bankas garantija;
 • Eksporta akreditīvs;
 • Dokumentu inkaso;
 • Faktorings.


 • Bankas garantija ir bankas neatsaucama apņemšanās samaksāt garantijas saņēmējam noteiktu naudas summu gadījumā, ja bankas klients, kurš bankai lūdzis izdot šādu garantiju, nav izpildījis savas saistības pret garantijas saņēmēju. Ar garantijas palīdzību ir iespēja samazināt riskus starptautiskos darījumos. Pircējs garantē izdarīt apmaksu līdz noteiktam datumam (apmaksas garantija). Ja pircējs savas maksājuma saistības neizpilda, maksājumu viņa vietā izdara banka, kas izdevusi garantiju. Par bankas garantijā paredzēto saistību izpildi atbildīgs ir klients. Garantijas saņēmējs vēršas pie bankas ar maksājuma prasību (izmanto garantiju) tikai tad, ja bankas klients, pēc kura lūguma banka izdevusi garantiju, savas saistības nav izpildījis.

  Eksporta akreditīvs ir pēc pircēja lūguma dots bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteiktu naudas summu, saņemot akreditīva noteikumiem atbilstošus dokumentus, kas pierāda, ka akreditīvā noteiktā prece ir nosūtīta pircējam. Eksporta akreditīvs kā darījuma apmaksas forma samazina ar darījumu saistītos riskus. Ar eksporta akreditīvu ir iespēja samazināt risku starptautiskos darījumos, kad
 • Darījuma partneriem ir jaunas, nepārbaudītas darījumu attiecības;
 • Pārdevējs nav pārliecināts par pircēja maksātspēju, bet pircējs nav pārliecināts, ka pārdevējs spēj piegādāt preci;
 • Pircēja vai pārdevēja valsts likumdošana paredz akreditīvu kā obligātu apmaksas formu;
 • Līguma objekts ir lieli projekti vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas preces;
 • Ekonomiskā vai politiskā situācija pircēja vai pārdevēja valstī ir nestabila;
 • Pārdevējs pieprasa akreditīvu 100% priekšapmaksas vietā u. c.


 • Dokumentu inkaso ir process, kurā pārdevēja banka pārdevēja uzdevumā nosūta eksportēto preču dokumentus pircēja bankai ar lūgumu šos dokumentus uzrādīt pircējam apmaksai un ar norādījumu, kad un ar kādiem noteikumiem šie dokumenti ir atdodami pircējam. Pircējs var saņemt un atmuitot preci, ja viņam ir preces pavaddokumenti (kuģa konosamenta oriģināls, izcelsmes sertifikāts u. c.), bet šos dokumentus pircējs var saņemt no bankas tikai tad, kad ir izdarījis apmaksu („Documents against Payment") vai ir devis apņemšanos apmaksāt preci noteiktā laikā – akceptējis pārdevēja izrakstītu tratu (pārvedumu vekseli) ar noteiktu apmaksas termiņu („Documents against Acceptance"). Šis pakalpojums veicina importa un eksporta operācijas (preču, pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu). Dokumentu inkaso nesniedz tādu pašu drošību kā akreditīvs, taču tas ir lētāks pakalpojums. Pārdevējam dokumentu inkaso dod pārliecību, ka preču dokumenti tiks atdoti pircējam tikai tad, kad par tiem būs samaksāts.

  Faktoringa pamatā ir tekošā debitora parāda nodošana faktoringa kompānijai, saņemot tūlītēju rēķinu samaksu 80% apmērā no darījuma summas. Pircējs, kurš var atrasties gan Latvijā, gan ārvalstīs, norēķinās ar faktoringa sabiedrību, kad pienācis samaksas termiņš. Kad pircējs ir norēķinājies, faktoringa sabiedrība pārskaita atlikušos 20% uzņēmumam. Tādējādi Jums ir iespēja ātrāk atgūt savu naudu.

  Citi atbalsta un informācijas avoti

  Eksporta pasākumi, informācijas gatavošana un individuālas konsultācijas:

  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv

  Ārējās tirdzniecības informācijas gatavošana, sadarbības partneru meklēšana:

  Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā www.een.lv

  Nozares eksportspējas celšana, izmantojot gan valsts, gan Eiropas Savienības fondu finanšu resursus:

  Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv

  Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

  Satiksmes ministrija www.sam.gov.lv

  Veselības ministrija www.vm.gov.lv

  Izglītības un zinātnes ministrija www.izm.gov.lv

  Ārlietu dienests Latvijas eksportam, eksporta atbalsta pasākumi:

  Ārlietu ministrija www.am.gov.lv

  Eksporta licencēšana, eksporta kompensācijas:

  Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

  Eksporta kredīta garantija:

  Latvijas Garantiju aģentūra www.lga.lv

  Citi pakalpojumi eksportētājiem:

  Latvijas Darba devēju konfederācija www.lddk.lv

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera www.chamber.lv