2.tēma. Eksporta tirgus izvēle un izpēte

Pēc šīs tēmas apgūšanas jūs spēsiet izpētīt un izvēlēties jūsu uzņēmumam piemērotākos eksporta tirgus, salīdzinot tos pēc dažādiem kritērijiem. SVID analīzes metodes apgūšana dos jums iespēju izvērtēt sava produkta un konkurentu iespējas eksporta tirgū. Risku apzināšana ļaus jums garantēt veiksmīgu darbību eksporta tirgos.

Tēmā ietverta informācija, kas ļauj uzņēmumam izvēlēties eksporta valstis, kurās tam ir vislielākais potenciāls.

Eksporta tirgus izvēle

Eksporta tirgi gandrīz vienmēr ir atšķirīgi no vietējā tirgus, tāpēc, iespējams, izmantosim atšķirīgas mārketinga pieejas. Taču tirgus izpētes principi neatšķiras no tiem, ko lietojam vietējā tirgū.

Uzņēmums vietējā tirgus pētījumus parasti veic saviem spēkiem, piesaista konsultantu, vai uztic šo uzdevumu tirgus izpētes kompānijai. Tas pats attiecas uz ārējiem tirgiem. Gadījumos, kad eksporta tirgus pētījuma veikšanai tiek izmantots ārpakalpojums, ļoti svarīgi ir apmeklēt šī tirgus valsti un papildināt veikto pētījumu ar saviem novērojumiem.

Iespējamas dažādas pieejas, kā var veikt eksporta tirgus sākotnējo analīzi un identificēt uzņēmuma potenciālās iespējas šajā tirgū. Var apmeklēt dažādus tirgus veicināšanas pasākumus potenciālājā eksporta tirgū, piemēram, nozaru izstādes un gadatirgus. Šeit ir iespējams satikt gan potenciālos sadarbības partnerus, gan klientus. Ja uzņēmuma produkts ir specifisks un nav domāts plašam tirgum, tad, iespējams, labākā stratēģija ir vērsties pie potenciālā pircēja tiešā veidā, to apmeklējot un informējot.

Būtiska sastāvdaļa eksporta tirgus iepazīšanā ir klientu vajadzību apzināšana. Potenciālais klients eksporta tirgū ir jāiepazīst pēc iespējas labāk. Jānoskaidro, kādus produktus potenciālais klients pērk pašlaik, kamēr jūsu produkts vēl netiek piedāvāts šajā tirgū. Ja šis klients nevar iegādāties līdzīgu produktu mūsu piedāvātajam, tad jānoskaidro, kā klients apmierina savas vajadzības, ja jūsu produkts tam nav pieejams.

Eksporta tirgus analīzei nepieciešams aplūkot un apdomāt šādus punktus:

Katrā no šīm pozīcijām prasītā informācija ir atrodama tirgus pētījumā.
Tirgus izpētes metodes

Ir divu veidu pētījumi - uz dokumentu pamata veikti pētījumi un un praktiskie pētījumi, kas tiek veikti, atrodoties eksporta tirgū, un veicot pētījumu, ievācot informāciju uz vietas.

Uz pieejamajiem dokumentiem un citiem informācijas avotiem balstīti pētījumi ietver tādu datu apkopošanu, kas jau ir pieejami no esošiem avotiem. Lielākā daļā tirgu ir pieejams liels informācijas apjoms. Lielākā daļa šīs informācijas ir bezmaksas vai salīdzinoši lēta. Braucieni uz citām zemēm var būt dārgi, tāpēc ir svarīgi, lai jūs iegūtu pēc iespējas vairāk publicētās informācijas, pirms apciemojat savu mērķa tirgu. Tā būs naudas līdzekļu nelietderīga tērēšana veikt vai pasūtīt pētījumu tāpēc, lai iegūtu informāciju, kas jau ir pieejama sagatavotu ziņojumu veidā. Daudzi ziņojumi, īpaši tie, kurus radījuši dažādu valstu institūcijas, ir pieejami bez maksas un daudzas organizācijas sniedz svarīgu pamatinformāciju par lielu daļu eksporta tirgiem.

Šiem pētījumiem ir liela nozīme, lemjot par eksporta tirgiem, īpaši izpētes sākuma stadijā. Šādi bez lieliem ieguldījumiem mēs spējam pieņemt sākotnējo lēmumu par to, vai konkrēts mērķa tirgus izskatās daudzsolšs, vai arī tas nav piemērots uzņēmuma produktam.

Kad esam ieguvuši visu informāciju, ko varam iegūt no dokumentu un citu informācijas avotu apkopošanas, varam izlemt, vai ir nepieciešams veikt tālākus pētījumus, atrodoties mērķa tirgū.

Eksporta tirgus atlases kritēriji

Lielākā daļa jauno eksportētāju sāk ar tirgiem, kuros ir salīdzinoši viegli darboties. Daudzi uzņēmumi iesāk eksportēt, pārdodot savus produktus klientiem kaimiņzemēs un valstīs, kas piedāvā atvieglotus importa nosacījumus, piemēram, Eiropas Savienības valstīs. Lai noteiktu vispievilcīgāko tirgu uzņēmuma produktam, nepieciešams aizpildīt šādu tabulu:

Kritēriji

Valsts A

Valsts B

Valsts C

Tirgus lielums

Tirgus pieprasījums

Tirgus izaugsmes potenciāls, tendences

Beztarifu barjeras

Tarifi, kvotas

Nodokļi

Vietējās rūpniecības standarti

Tiesiskie akti, likumi

Nepieciešamība pēc patenta vai preču zīmes

Iedzīvotāji/struktūra

Tipiskie klienti, klientu segmenti

Pašreizējie ekonomikas apstākļi

Attīstības līmenis

Produkta nogādāšana tirgū

Transporta infrastruktūra

Produkta tirgus akcepts

Konkurences līmenis

Valoda

Vietējā uzņēmējdarbības prakse

Kultūras jautājumi, attieksmes

Brīvās tirdzniecības zonas pieejamība

Tipiskie reklāmas līdzekļi un izmaksas

Tipiskie izplatīšanas kanāli

Potenciālās konkurences stiprās un vājās puses

Dažādos tirgos ir dažādas prasības un jūsu produktiem var tikt prasīta papildus sertifikācija vai modifikācijas, lai tos piemērotu konkrētiem tirgiem. Citos tirgos tie var būt ideāli piemēroti nepārveidotā veidā. Eksporta stratēģija, kas saistīta ar vairāku tirgu vienlaicīgu apgūšanu var būt gan laika, gan naudas ziņā dārgs pasākums. Lielākā daļa kompāniju, kuras uzsāk eksportēšanu, nodarbojas ar vienu vai diviem atsevišķiem tirgiem. Tādās lielās valstīs kā Vācija vai Krievija jūs pat varat izlemt koncentrēties iesākumā tikai uz vienu reģionu.

SVID analīze

SVID ir saīsinājums no stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi. SVID analīze ir plānošanas instruments, kas tiek izmantots, lai noteiktu uzņēmējdarbības vai jebkuras citas darbības stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. SVID analīze ir instruments, kas palīdz pieņemt svarīgus lēmumus.

SVID analīze ietver biznesa pasākuma vai projekta mērķa noteikšanu un to iekšējo un ārējo faktoru identificēšanu, kuri atiecīgi palīdz vai kavē šī mērķa sasniegšanu. SVID bieži tiek izmantota kā daļa no stratēģiskā vai biznesa plānošas procesa, bet tā var būt arī noderīga organizācijas vai situācijas labākai izpratnei un lēmumu pieņemšanai jebkurā situācijā.

SVID analīzes process ģenerē informāciju, kas palīdz uzņēmuma vai grupas mērķus, programmas un noslodzes pieskaņot tai sociālajai videi, kurā notiek darbība. SVID pats par sevi ir tikai datu apkopošanas uzdevums – tam vēlāk seko analīze. Lielumi, par kuriem tiek veikta datu apkopošana un analīze:

Stiprās puses: pozitīvās materiālās vai nemateriālās īpašības, uzņēmumam iekšēji piemītošas un uzņēmuma kontrolē esošas.

Vājās puses: iekšējie faktori, kas atrodas uzņēmuma kontrolē un kuri kavē uzņēmuma spēju sasniegt iecerēto mērķi. Kuras jomas uzņēmums varētu uzlabot?

Iespējas: ārēji iespaidojoši faktori, kuri kalpo par iemeslu uzņēmuma pastāvēšanai un attīstībai. Kādas iespējas pastāv apkārtējā vidē, kas virzīs uzņēmumu uz priekšu? Nosakiet to ierobežojumu laikā.

Draudi: ārējie faktori, kas ir ārpus uzņēmuma kontroles, un kas varētu pakļaut organizācijas misiju vai darbību riskam. Organizācijai var palīdzēt ārkārtas rīcības plānu izstrādāšana, kurus varētu īstenot gadījumā, ja šie faktori īstenotos. Tos klasificē pēc to nopietnības un īstenošanās iespējamības.

Svarīgi izdalīt tās stiprās puses, kuras ir būtiskas uzņēmuma vērtības radīšanas procesā, un vājās puses, kas iekļauj dažādus trūkumus, salīdzinājumā ar konkurentiem. Iespējas un draudi ir ārēji faktori, ko uzņēmums pats nav radījis, bet tie parādās tirgū dažādu apstākļu rezultātā t.sk. konkurences rezultāts.

Produkta SVID analīze

Te ir daži jautājumi, kas jums palīdzēs noteikt jūsu produkta stiprās un vājās puses.

Šīs analīzes veikšana būs atklājumu pilna. Tā parādīs to, kas būtu jādara, un tā parādīs problēmas perspektīvā.

Konkurentu SVID analīze

Attiecinot SVID analīzi uz saviem konkurentiem, var nonākt pie daudziem secinājumiem.

Šie jautājumi palīdzēs analizēt konkurenci mērķa tirgū:

Risku pārvaldība eksporta tirgos

Starptautiskā uzņēmējdarbība rada papildu riskus, ar kuriem ir jārēķinās un laicīgi jāsagatavo to novēršanas plāns. Veidojot eksporta plānu, ņemiet vērā šādus riskus:

1. Ar valsti saistītie riski;
2. Komerciālie riski;
3. Valūtas riski;
4. Uzņēmuma iekšējie riski;
5. Ar tirgu saistītie riski.

Politiskais aspekts - Nodokļu slogs, politiskais atbalsts, valstī noteicošais režīms. Tas parasti mainās vidējā termiņā vai vēl lēnāk – tomēr politiskais risks, lai arī niecīgs, pastāv visur. Izteiktāks tas ir trešās pasaules valstīs, kamēr attīstītajās valstīs tas ir nosacīts. Tomēr t. s. ekonomikas krīzes laikā tas kļūst jo īpaši aktuāls, jo ir iespējamas politisku lēmumu ietekmētas valūtas kursa svārstības un izmaiņas atsevišķu valstu ārējās tirdzniecības politikā.

Ekonomiskais aspekts
Iedzīvotāju pirktspēja, ekonomiskā situācija valstī, finanšu līdzekļu pieejamība, procentu likmes, inflācija, bezdarbs, valūtas kurss. Tas ir pastāvīgi mainīgs, tā ietekme daudzās valstīs īpaši spilgti novērojama šobrīd, t. s., ekonomiskās krīzes apstākļos.

Socioloģiskais aspekts
Demogrāfiskie rādītāji, sabiedrības attieksme, iedzīvotāju paradumi, dzīves stils. Šo faktoru, ciktāl tas iespējams, regulē uzņēmuma reklāmas politika un sabiedrisko attiecību personāls.

Tehnoloģiskais aspekts
Tehnoloģiju inovācijas, kas samazina produktu dzīves ciklu, rada nepieciešamību pēc investīcijām izpētē un attīstībā, taču vienlaikus arī dod iespēju gūt priekšroku konkurences apstākļos un optimizē ražošanas, pārdošanas, kontroles procesus. Uzņēmuma izpētes un attīstības aktivitātes, produktu inovācijas un jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešana.

Apkārtējās vides aspekts
Piesārņojums, atkritumu šķirošana, attieksme pret apkārtējo vidi, uzņēmuma vadlīnijas šajā sakarā un to sakritība ar citu pušu interesēm – ar pircēju, valsts, pašvaldību, interešu grupu viedokli. Saistīts ar uzņēmuma netiešo ietekmi uz tā klientiem, kā arī ar uzņēmuma darbību ietekmi uz tā tēlu.

Likumdošana
Pastāvošā likumdošana, sagaidāmās izmaiņas (ES, arbitrāžas tiesas, starpnieki, starpvalstu līgumi, tirdzniecības barjeras, muitas tarifi, utt.)

Vēl viens veiksmīga eksporta priekšnosacījums ir risku pārvaldība. Veicot darbību ārvalstu tirgos, papildu ikdienas biznesa riskiem pastāv vēl šādi riski: Visi iepriekš minētie riski ir jāizvērtē, jākontrolē un jāparedz pasākumu plāns gadījumos, ja šis risks aktualizējas. Minētos riskus var kontrolēt, izmantojot tirgus inteliģences instrumentus – tirgus monitoringu un novērošanu.

Darbības nodrošināšana ārzemēs

Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību ārzemēs jāpievērš uzmanība tādām praktiskām lietām kā loģistikas un juridiskie risinājumi.

Loģistikas risinājumi

Lai pārliecinātos, ka Jūsu produktu ir iespējams bez šķēršļiem importēt izvēlētājā valstī, ir nepieciešams iepazīties ar mērķa valsts importa nosacījumiem un likumdošanu, kā arī ar produktu standartiem. Tāpat ir jāpārbauda licences saņemšanas nepieciešamība. Ja Jūs esat pakalpojumu piegādātājs, tad būtu nepieciešams noskaidrot profesionālo zināšanu akreditācijas nepieciešamība mērķa valstī.

Loģistikas plānošana sākas ar transportēšanas veida definēšanu katram produktam. Ir četri transportēšanas veidi. Pareizā transporta veida izvēle ir ļoti svarīga, jo Jūsu mērķis ir nogādāt preci pircējam laikā un par pareizu cenu.

Autotransports ir ļoti populārs transportēšanas veids. Bieži šis transporta veids ir izdevīgākais variants, kombinējot pieejamu cenu un piegādes ātrumu.

Dzelzceļa transports ir cita iespēja, kā var nogādāt preci pie pircēja. Ļoti bieži šādu transporta veidu izmanto, veicot kravas pārvadājumus no jūras ostas vai uz jūras ostu.

Aviotransports ir ļoti ātrs un efektīvs transporta veids, bet tā izmaksas ir augstākas nekā citu transportēšanas veidu izmaksas. Šāds transportēšanas veids tiek izvēlēts produktiem ar augstu pievienoto vērtību. Auto transporta pārvadājuma gadījumā jāņem vērā minimālie noteiktie kravas svara/ apjomi.

Jūras transports ir izdevīgs, ja ir nepieciešams pārvadājums uz citu kontinentu, kā arī uz piejūras valstīm. Jūras transports ir ekonomisks risinājums, pārvadājot lielu kravu, ja piegāde nav steidzama un pircējs ir gatavs gaidīt.

Nākamais solis, plānojot loģistiku, ir pārvadātāja izvēle. Nosakot piemērotāko pārvadātāju, ir jāizvērtē šādi faktori:

 • piegādes ātrums;
 • uzticamība (piegāžu laika stabilitāte – t. i., vai visas piegādes tiek veiktas vienlīdz ilgā laikā);
 • cena;
 • papildus iespējas (kombinēšana, uzdevumu maiņa u. c.);
 • nepieciešamā aprīkojuma pieejamība (piemēram, iekraušanai);
 • pakalpojuma pieejamība;
 • reisu biežums;
 • drošības pasākumi;
 • pretenziju izskatīšanas ātrums un kvalitāte;
 • sūtījuma izsekojamības iespējas;
 • palīdzība problēmu risināšanā.


 • Jūsu pārvadātājs palīdzēs gan saplānot piegādi, gan sniegs Jums konsultāciju par nepieciešamiem kravas pavaddokumentiem (rēķinu, CMR2, kravas pavadzīmēm, izcelsmes sertifikātiem, iepakojuma sastāva sarakstu, analīzēm, apdrošināšanas sertifikātiem, muitas dokumentiem u. c.) Savukārt muitas brokeris palīdzēs atrisināt muitas jautājumus.

  Cits šķietami viegls jautājums ir preces iepakošana, bet pie tā risināšanas ir jāpieiet visai nopietni un uzmanīgi. Šeit ir jāņem vērā pārvadājamā produkta īpašības, apjoms, kā arī transportēšanas veids. Svarīgi, lai krava tiktu piegādāta pie klienta tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija nosūtīšanas laikā. Ir jāatceras, ka piemērots iepakojums samazinās kravas bojājumu risku. Veicot liela apjoma pārvadājumus, ir izdevīgi racionālāk izvietot preci uz paletes.

  Pēc preces veiksmīgas iepakošanas ir jāizlemj par vienotām uzlīmēm un marķējumiem uz kravas, kas ierobežos kravas daļas zaudēšanas risku. Ieteicams izvietot šādu informāciju:

 • Saņēmēja nosaukums;
 • Piegādes adrese;
 • Nosūtītāja nosaukums un adrese;
 • Bruto un neto svars;
 • Kastu daudzums.


 • Informācija uz iepakojuma un pavaddokumentos nedrīkst atšķirties. Katrā kastē (iepakojumā) ir jābūt iepakotā satura sarakstam (angļu val. – packing list), bet kopējais kravas satura saraksts ir papildus jāpievieno pavaddokumentiem.

  Lai izvairītos no iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar kravas bojāšanu transportēšanas laikā, ļoti svarīgi ir veikt kravas apdrošināšanu. Ir jāatceras, ka Jūs pilnībā atbildat par preci līdz brīdim, kad tā ir piegādāta klientam un attiecīgie dokumenti par produkcijas saņemšanu ir parakstīti. Tiklīdz klients ir parakstījies par preces saņemšanu, viņš ir turpmāk atbildīgs par preci un ir tiesīgs nosūtīt atpakaļ tikai bojātu produkciju vai produkciju, kas neatbilst kvalitātes standartiem.

  Eksportējot uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir jāmaksā ievedmuita. Personas pienākums ir nomaksāt ievedmuitas nodokli vai izvedmuitas nodokli, ko piemēro atsevišķām precēm saskaņā ar Kopienā spēkā esošiem noteikumiem. Muitas procedūras regulē šādi normatīvie akti:

 • Muitas likums;
 • Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi;
 • Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai Nr. 2913/92.


 • Pakalpojumu piegāde ir tikpat sarežģīta kā preču piegāde. Visbiežāk Jūsu pakalpojumu piegāde notiek pēc viena no šiem principiem: vizīte pie klienta, klienta vizīte pie jums, filiāles izveidošana mērķa tirgū, elektroniskā piegāde. Pēdējā pakalpojuma piegādes metode ir kļuvusi ļoti populāra līdz ar interneta pieejas izplatību. Neapšaubāms piemērs ir e-uzņēmējdarbības globālās nozīmes pieaugums.

  Loģistikas risinājumi

  Lai Jūsu eksporta darījumi būtu veiksmīgi, ir jāsaprot mērķa valsts likumdošana. Pirms līguma slēgšanas ir jākonsultējas ar mērķa valsts ekspertu vai jānoskaidro vismaz svarīgākie jautājumi, izmantojot citiem pieejamos resursus:

 • Strīdu izskatīšanas vieta un iestāde (piemēram, šķīrējtiesa);
 • Līguma valoda;
 • Līguma nosacījumi (apmaksas nosacījumi un „Incoterms”);
 • Atbildība par produkta atbilstību mērķa tirgus likumdošanai un par produkta nekaitīgumu;
 • Intelektuālās īpašumtiesības: patenti, licences, preču zīmes u. c.;
 • Apdrošināšana un garantijas, pēcpārdošanas apkalpošana.


 • Būtībā eksporta līgums jeb pārdošanas-pirkšanas līgums ir vienošanās starp pārdevēju un pircēju starptautiskā līmenī. Ir iespējami dažādi eksporta līguma jeb vienošanās veidi:

 • Vienošanās pa tālruni, kur visi nosacījumi, cena un piegādes termiņi ir atrunāti bez rakstveida apstiprināšanas. Šāda tipa vienošanās ir retas un pastāv pārsvarā starp partneriem, kuri sadarbojas jau ilgu laiku, kā arī starp uzņēmumiem ar augstu reputāciju;
 • Jebkurš rakstveida piedāvājums vai līgums, kas ir aizsūtīts pircējam pa pastu, faksu vai e-pastu un ir apstiprināts no importētāja puses, ir vēl viens vienošanās veids. Tāpat par vienošanos var uzskatīt pircēja rakstveida pieprasījumu, kuru pārdevējs apstiprina ar konkrētu piedāvājumu;
 • „Proforma Invoice” (rēķins), kas ir nosūtīts pa faksu, e-pastu, ar kurjerpastu arī tiek uzskatīts par vienošanos. Parakstot šādu rēķinu, pircējs apstiprina pasūtījumu/piegādi.


 • Latvijā vispopulārākais un visdrošākais vienošanās veids ir līguma sagatavošana un parakstīšana. Bez līguma nevar iztikt, veicot pirmo eksporta darījumu ar jaunu partneri, kā arī tad, ja eksporta darījuma summa ir salīdzinoši liela.

  Sagatavojot eksporta līgumu, būtiskākie elementi ir šādi:

 • Pušu nosaukumi un adreses;
 • Produkta nosaukums, standarts un specifikācijas;
 • Produkta apjoms;
 • Produkta atbilstības pārbaude (norādot pārbaudes iestādi un nosacījumus);
 • Līguma summa (ar cipariem un vārdiem);
 • Piegādes nosacījumi (saskaņā ar „Incoterms” nosacījumiem);
 • Nodokļi, nodevas u. c. maksājumi;
 • Piegāde (piegādes laiks un veids, norādot nosūtīšanas un saņemšanas vietu, kā arī informācija, vai prece tiek piegādāta vienā transportēšanas reizē vai notiks vairākas piegādes);
 • Iepakojums, marķēšana;
 • Apmaksas nosacījumi, termiņi un valūta;
 • Atlaides un komisijas maksa;
 • Licences un patenti;
 • Apdrošināšana;
 • Nepieciešamie dokumenti pārvadājuma veikšanai un muitas procedūrai (ja tāda nepieciešama), kā arī nepieciešamie dokumenti maksājuma veikšanai;
 • Garantijas (uzrādiet garantijas termiņu);
 • Force majeure apstākļi;
 • Aizkavēta piegāde (sankcijas), ja tas neattiecas uz force majeure apstākļiem;
 • Strīdu izskatīšana (saskaņā ar kuras valsts likumdošanas tiks izskatīti visi strīdi);
 • Šķīrējtiesa (lai ātri atrisinātu visus strīdus, ir ieteicams iekļaut šķīrējtiesu (arbitrāžu) līgumā);
 • Pušu paraksti.


 • Kā jau tika minēts, eksporta līgums ne vienmēr tiek sagatavots. Vairākās valstīs (piemēram, Vācijā) praktizē šāda dokumenta sagatavošanu – vienotie noteikumi tirdzniecības darījumu slēgšanai. Šajos noteikumos ir atrunāti visi līguma elementi. Šis dokuments tiek pievienots katram pasūtījumam un izrakstītam rēķinam. Apstiprinot pasūtījumu, pircējs piekrīt visiem šajā dokumentā izklāstītajiem noteikumiem.

  Tāpat kā preču eksporta līgumi arī pakalpojumu līgumi var būt dažādi: sākot ar rokasspiedienu līdz pat līguma parakstīšanai ar pakalpojuma specifikāciju uz vairākām lapām. Neatkarīgi no līguma formas pusēm ir jāsaprot un jāvienojas par šādiem elementiem:

 • Piedāvātais pakalpojums;
 • Personāls, kas sniegs attiecīgo pakalpojumu;
 • Pakalpojuma sniegšanas vieta;
 • Pakalpojuma uzsākšanas un beigu datums, apmaksas lielums un termiņi;
 • Apstākļi, kad līgumu var izbeigt pirms termiņa, sankcijas utt.;
 • Strīdu izskatīšanas kārtība u. c.


 • Pēc veiksmīgas sadarbības ar eksporta partneri vairāku mēnešu vai gadu garumā var sākt domāt par ekskluzīvo tiesību piešķiršanas iespēju. Noslēdzot līgumu par ekskluzīvām tiesībām, Jūs konkrētajā reģionā pārstāvēs tikai Jūsu partneris un Jums nebūs tiesības veikt savas produkcijas tirdzniecību ar citiem sadarbības partneriem. Tāpēc, pirms piešķirt ekskluzivitātes tiesības, ir rūpīgi jāizvērtē partnera uzticamība, esošie un plānotie pārdošanas apjomi un peļņa. Ja partnera pārdošanas apjoms nav pietiekami liels, piešķirt ekskluzīvās tiesības nav ieteicams.