1.tēma. Eksporta spēju izvērtēšana

Pēc šīs tēmas apgūšanas jūs spēsiet izvērtēt jūsu uzņēmuma eksportspēju. Jūs pratīsiet noteikt, vai jūsu uzņēmumam ir pietiekama motivācija ieiešanai eksporta tirgos. Dažādi padomi un nodaļā uzdotie jautājumi ļaus jums pārliecināties par jūsu produkta eksportspēju. Pēc tēmas apgūšanas jūs pratīsiet izvēlēties konkurētspējas izvērtējuma instrumentus, lai tos izmantotu veiksmīgai uzņēmuma eksportspējas noteikšanai.

Tēmā atrodama būtiskākā informācija par uzņēmuma eksporta spējas izvērtēšanu, kā arī norādes, kur ir atrodama sīkāka informācija.

Kāpēc nepieciešams uzņēmuma eksportspējas izvērtējums?

Uzņēmuma produkta eksports parasti ir saistīts ar samērā lielu uzņēmuma resursu ieguldīšanu. Aktivitātes eksporta tirgos prasīs tādus kompānijas resursus kā menedžmenta un citi cilvēkresursi, dažāda veida kapitāls, ieguldījumi izpētē un attīstībā kā arī ražošanas jaudas palielināšana. Tāpēc ir svarīgi novērtēt, vai jums ir nepieciešamie resursi šādu aktivitāšu veikšanai. Eksporta stratēģijas uzsākšana var nesniegt gaidītos rezultātus, ja uzņēmumam ir ierobežoti vai nav pietiekamu resursu aktivitātēm vietējā tirgū.

Bieži uzņēmumi pieļauj kļūdu, iesaistoties eksportēšanā bez pietiekamas sagatavošanās un eksportspējas izvērtējuma. Šādā gadījumā uzņēmuma vadības cerības uz eksportu bieži vien neattaisnojas īpaši gadījumos, kad nav pietiekami sistemātiskā veidā pārdomāti uzņēmuma eksporta attīstības uzdevumi. Šajos gadījumos rezultāti var būt neapmierinoši un uzņēmums var nonākt pie secinājuma nevirzīties eksporta tirgos arī vēlāk, pamatojoties uz agrākajām neveiksmēm.

Uzņēmuma eksporta spēju izvērtēšana ļauj saprast:

 • Vai uzņēmumam ir pietiekami finanšu resursi eksporta uzsākšanai?
 • Vai uzņēmumam ir pietiekami kvalificēti darbinieki un vadītāji, lai uzsāktu eksportu?
 • Vai uzņēmuma ražošanas kapacitāte atbilst izvēlētajam tirgum?
 • Vai uzņēmums spēs pielāgot savas tehnoloģijas un metodes ārvalstu tirgus prasībām?


 • Uzņēmuma eksportspēja

  Prakse rāda, ka uzņēmums var atļauties aktivitātes eksporta tirgū tad, kad tam ir savs veiksmīgs vietējais bizness, stabils finansiālais pamats, efektīva izpētes un attīstības stratēģija, pieredzējusi un fleksibla vadība, kā arī stabila finanšu situācija.

  Retos gadījumos eksportēšana ir piemērots veids uzņēmuma vispārējās situācijas uzlabošanai ilgtermiņā, ja tā pārdošanas apjomi stagnē un krītas, peļņas norma samazinās vai kuram ir finansiālas problēmas vietējā tirgū. Taču gadījumos, kad uzņēmuma pārdošanas apjomi vietējā tirgū ir stabili taču bez izaugsmes potenciāla, eksporta tirgu apgūšana ir vislabākais risinājums uzņēmuma tālākai attīstībai.

  Uzņēmuma vadībai ir jāsaprot, kurā brīdī vietējais tirgus ir sasniedzis piesātinājumu un pārdošanas apjomu palielināšana nav vairs iespējama. Mazos tirgos šo stadiju ir iespējams sasniegt samērā ātri.

  Lai novērtētu uzņēmuma eksportspēju, galvenie aplūkojamie jautājumi ir sekojoši:  Kāpēc eksportēt? Uzņēmuma motivācija eksportēt.

  Tālāka uzņēmuma novērtēšanai palīdz dažu motivācijas un organizatorisko faktoru tuvāks aplūkojums, kas ir pamatā uzņēmuma lēmumam eksportēt. Šo faktoru pārdomāšana jums palīdzēs izlemt, vai jūsu uzņēmums un jūsu produkts ir gatavs eksportam.

  Motivācija eksportam

  Lai uzņēmuma ieešana eksporta tirgos būtu veiksmīga, uzņēmumam jābūt stingram stratēģiskam nolūkam kļūt starptautiskam.

  Ilgtermiņa eksporta veiksmei nepietiek ar neregulārām aktivitātēm eksporta tirgos, piemēram, neplānotu pasūtījumu izpildīšana, ražošanas jaudas pārpalikumu izmantošana un līdzsvarošana dažādās sezonās vai īstermiņa apgozījuma palielināšana ar eksporta pasūtījumiem. Ieiešana starptautiskos tirgos noteikti ir ilgtermiņa stratēģiska iniciatīva.

  Eksportu motivējošie faktori parasti ietver sekojošo:  Uzņēmuma eksportspējas pārbaude

  Lai detalizētāk analizētu uzņēmuma eksportspēju, jāanalizē šādi jautājumi:

  Mana kompānija nodarbojas ar uzņēmējdarbību vairāk kā trīs gadus:

  Uzņēmuma spēja eksportēt ir saistīta ar uzņēmuma uzkrātām zināšanām un ekspertīzi/pieredzi. Darbošanās eksporta tirgos ir saistīta ar šīs pieredzes, kas iegūta vietējā tirgū, izmantošana eksporta tirgos. Biznesa darbības pamatprincipus, kurus Jūs attiecinat uz vietējo tirgu, var attiecināt arī uz starptautisko tirgu.

  Ekspertu ieteikums ir uzņēmuma darbību uzsākt vietējā tirgū un darboties, kamēr uzņēmuma darbība ir finansiāli stabila. Tiklīdz uzņēmuma darbība vietējā tirgū ir nostabilizējusies var sākt uzņēmuma ieešanu eksporta tirgos. Darbošanās starptautiskajos tirgos, sevišķi sākumposmā, būs sarežģītāka nekā vietējā tirgū. Darbība starptautiskajos tirgos nozīmē darboties ar dažādu veidu klientiem, tirgus vidi, juridiskajām sistēmām un starptautiskajiem līgumiem, kas var atšķirties no tiem, kas ir vietējā tirgū.

  Mana kompānija zina, kāpēc eksportēt

  Lai uzņēmuma ieešana eksporta tirgos būtu veiksmīga, uzņēmumam jābūt stingram stratēģiskam nolūkam kļūt starptautiskam. Dažkārt mazi uzņēmumi sāk savas pirmās eksporta darbības pēc pasūtījuma saņemšanas no klienta ārzemēs nevis formāla vadības lēmuma rezultātā vai eksporta stratēģijas dēļ. Taču tas reti rada veiksmīgu un ilgtspējīgu eksporta izaugsmi ilgtermiņā.

  Vairumā gadījumu rūpīgi plānota eksporta stratēģija ir drošākais veids kā uzņēumam būt veiksmīgam eksporta tirgū. Iespējams, ka uzņēmuma vadībai būs jāvelta daudz laika un naudas resursi eksporta tirgu apgūšanai, un rezultāti var būt redzami tikai pēc diviem vai trīs gadiem.

  Uzņēmuma vadībai būtu jābūt skaidri zināmiem iemesliem, kāpēc uzņēums ir nolēmis eksportēt. Skaidri jāidentificē ieguvumi no eksportēšanas, un jāizveido pārdomāts rīcības plāns.

  Mēs panācām, ka mūsu produkts tiks starptautiski atzīts

  Parasti produkti, kas ir bijuši veiksmīgi vietējos tirgos, būs veiksmīgi citos līdzīgos tirgos vai vietās, kurās pastāv līdzīgas vajadzības.

  Ja uzņēmuma produkts netiek pieņemts vietējā tirgū, tad iespējamība, ka produkts netiks pieņemts starptautiskajā vidē, ir liela. Vai jūsu produkts ir pieprasīts ārzemju tirgū tā oriģinālā vai pārveidotā veidā? Vai produkts atbilst pieprasītajiem kvalitātes standartiem, piemēram, Eiropas Savienības standartiem (ES), Krievijas Federācijas (KF), utt. Kā produkts tiks transportēts un kā eksporta tirgos var sniegt tādu pašu pēcpārdošanas servisu vai produkta apkopi, kādu veic vietējos tirgos.

  Mans uzņēmums ir finansiāli stabils

  Uzņēmuma ieešana starptautiskajā tirgū ir dārgs pasākums. Uzņēmumu sagaida papildus izdevumi, kas ir saistīti ar eksporta nodaļas ieviešanu uzņēmumā, infrastruktūras izmaksām, eksporta tirgus izpētes izmaksām, reklāmas materiālu izstrādi, produkta un/vai preču zīmes reģistrāciju, utt.

  Iespējams, ka produktus būs nepieciešams pārveidot, lai tie atbilstu konkrētā tirgus prasībām, t.sk. marķēšanai un/vai iepakošanai ir jābūt pielāgotām attiecīgā eksporta tirgus prasībām un potenciālajiem pircējiem.

  Turklāt uzņēmuma līdzekļu apgrozības cikls, sākot no izejvielu iegādes, ražošanas līdz gatavās produkcijas piegādei, tirdzniecībai un ieņēmumu saņemšanai ir daudz garāks starptautiskajā tirdzniecībā nekā vietējā. Tas nozīmē, ka darbības finansēšana var būt nepieciešams ilgāks laika periods. Tāpēc ir svarīgi, ka uzņēmumam ir stabila finansiālā bāze un tas būtu spējīgs tikt galā ar papildus prasībām pēc resursiem, kas radīsies, darbojoties eksporta tirgos.

  Mums ir pietiekami finansiālie resursi, lai nodrošinātu un uzturētu eksporta pasūtījumus

  Uzsākot eksportēšanu, uzņēmējdarbība prasīs papildus resursus, lai nodrošinātu šos darījumus. Šis resursi būs nepieciešami, lai finansētu krājumu, izejvielu un debitoru parādu palielināšanos. Tāpēc jūsu kompānijai būtu jābūt pieteikamiem uzkrājumiem, lai varētu uzsākt eksporta aktivitātes.

  Darbības eksporta tirgos ir saistītas ar šādām izmaksām: Zināšanas par tarifu un netarifu barjerām ir arī ļoti svarīgas, jo tās ietekmē produktu pārvadāšanas izmaksas importētāja valstī. Starptautiskos darījumus ietekmē arī ārzemju valūtas maiņas riski. Uzņēmumam ir svarīgi izprast ārzemju valūtas maiņas kursa dinamiku un izstrādāt atbilstošas stratēģijas, lai izvairītos no riskiem, kas saistīti ar šo dinamiku.

  Mēs spējam nodrošināt pieprasījumu eksporta tirgū

  Mēs spējam uzglabāt papildus produktu krājumus, ja izejvielu piegādātāji nespēj nodrošināt tūlītēju izejvielu piegādi. Uzņēmumam ir pietiekami daudz noliktavu telpu, lai uzglabātu gatavos ražojumus pietiekamā apjomā. Pircējiem eksporta tirgos jābūt pārliecinātiem, ka uzņēmums ir spējīgs nodrošināt nepārtrauktas preču piegādes nemainīgā kvalitātē. Tādējādi, ja uzņēmuma darbība vietējā mērogā nav veiksmīga, tad ir maza iespējamība piegādāt starptautiskiem tirgiem atbilstoši klientu prasībām.

  Mums ir pietiekama ražošanas kapacitāte

  Svarīgi ir noteikt, vai uzņēmumam ir pietiekama ražošanas kapacitāte, lai apmierinātu eksporta tirgus pierasījumu papildus pieprasījumam vietējā tirgū. Straujš pieprasījuma kāpums eksporta vai vietējā tirgū var radīt situāciju, ka attiecības ar ārzemju vai vietējiem klientiem kļūst apdraudētas.

  Ražošanas jaudas izmaiņas ietekmē transporta izmaksas importējošā valstī un citas saistības ar uzņēmuma partneriem eksporta tirgū. Noteikti vajag izskatīt iespējas iesastīt ražošanas procesā partnerus eksporta tirgū. Iespējams, ka produkta iepakošanu var veikt eksporta tirgū, kas nozīmē, ka preces varēs transportēt bez iepakojuma.

  Uzņēmumam ir atbilstoša dokumentu administrēšanas sistēma

  Katrai veiksmīgam uzņēmumam ir vajadzīga administrēšanas sistēma, lai apstrādātu pasūtījumus, rēķinus, maksājumus un veiktu piegādes. Starptautiskās tirdzniecības procedūras un uzskaite ir sarežģītāka un personālam vajadzētu būt apmācītam dažādos eksportēšanas veidos un dokumentācijas prasībās, kas izriet no starptautiskās tirdzniecības procedūrām.

  Uzņēmumam ir jālieto piemērota datorsistēma un nepieciešamā dokumentācijas pakete, kas ļauj uzņēmumam ērti komunicēt ar iespējamajiem pircējiem.

  Mums ir mārketinga un savu produktu veicināšanas pieredze

  Zināšanas par eksporta tirgiem, klientiem, izplatīšanas kanāliem un konkurentiem var būt vērtīgs jūsu organizācijas aktīvs. Spēja veikt un interpretēt tirgus izpētes datus var sniegt atbildes uz jautājumiem par klientu vajadzībām noteiktā tirgū.

  Labi attīstīta mārketinga organizācija uzņēmumā nodrošina spēcīgu bāzi, ko var izmantot mārketingā starptautiskajos tirgos. Tehniskās mārketinga prasmes var tikt pielietotas visos tirgos un plašās zināšanas šajā jomā ir labs palīgs konkurencē lielākai daļai kompāniju, kuras nāk no attīstītajām valstīm. Reklāma, brošūras, televīzija, sludinājumi, utt., var tikt viegli pielāgoti starptautiskajiem tirgiem. Šādi varam būtiski ietoaupīt izmaksas, nesākot izstrādāt reklāmas materiālus no nulles. Visu, ko esam iemācījušies, darbojoties vietējā tirgū, varam izmantot eksporta tirgos.

  Uzņēmumam ir pieejami banku pakalpojumi, kas palīdz finansēt eksporta darījumus

  Galvenais starptautiskās tirdzniecības risks ir nemaksāšanas risks. Biznesa partneris eksporta tirgū atrodas tālu no mums un mums ir pieejami ierobežoti līdzekļi darījuma nodrošināšanai. Eksportētājiem būtu savā bankā jāiegūst papildus informācija par starptautisko maksājumu metodēm, maksājumu veikšanu, kā arī likumiem un noteikumiem, kas attiecas uz starptautisko maksājumu procedūrām.

  Svarīgi, ka eksportētāji apzinās riskus un izmaksas, kas izriet no dažādām maksājuma metodēm. Četras galvenās maksājuma metodes ir: avansa maksājums, akreditīvi, bankas iekasējumi un atvērtā konta maksājumi. Vismazākais risks eksportētājam ir, ja tiek izmantots avansa maksājums par preču piegādi. Vislielākais risks eksportētājam, ja tiek izmantoti atvērtā konta maksājumi.

  Mūsu personāls ir pietiekami apmācīts veikt starptautiskās tirdzniecības procedūras

  Eksportēšana parasti nozīmē papildus resursu izlietojumu attiecībā uz mārketingu, pārdošanu, piegādi, maksājumiem, kā arī ieguldījumiem eksporta pieaugumā un attīstībā.

  Darbiniekiem, kas piedalās eksporta operācijās, jābūt pazīstamiem ar eksporta tirgu un klientiem. Starptautiskā pieredze, kultūras un valodas zināšanas palielinās konkurētspēju. Pieredze darbā ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, bankām, juridiskajām firmām, kravas ekspeditoriem un izpētes firmām var izrādīties ļoti noderīga. Viens no lielākajiem ieguldījumiem ārzemju tirgu veiksmīgā apgūšanā ir apmācība starpkultūru komunikācijā, kas vērsta uz mērķa tirgiem.

  Starptautiskai veiksmei arī svarīga uzticēšanās un attiecību veidošana ar ārzemju partneru firmām. Lai veiksmīgi vadītu visas šīs aktivitātes, jūsu organizācijā jābūt vadītājam, kas ir spējīgs realizēt eksporta stratēģiju.

  Ja uzņēmumā nav darbinieku, kuriem ir pieredze darījumos ar eksporta tirgiem, jums ir divas izvēles. Pirmkārt, jūs varat apmācīt un attīstīt darbiniekus. Uzņēmuma darbinieki, neatkarīgi no to atbildības līmeņa, parasti labi pārzina uzņēmuma darbību, produktus un organizatorisko struktūru. Uzņēmuma darbiniekiem parasti ir pietiekamas tehniskās zināšanas par produktiem. Apmācība var tikt īstenota semināros, eksportētājorganizācijās vai, izmantojot citas apmācību iespējas.

  Vēlams meklēt motivētus uzņēmuma darbiniekus, kuri vēlas mācīties un kurus interesē aktivitātes eksporta tirgos. Parasti šie darbinieki būs mārketinga nodaļas personāls, kuri iespējams būs nodarbojušies ar neplānotiem ārzemju pasūtījumiem. Otra izvēle ir pieņemt darbā eksporta menedžeri, kas ir pietiekami apmācīts un pieredzējis eksportēšanā. Tas var izmaksāt vairāk, bet tas dotu jums iespēju sākt eksporta aktivitātes daudz ātrāk.

  Mēs esam sagatavojušies uzņemt vajadzīgo tirgus informāciju

  Informācijas apkopošana par eksporta tirgu ir viens no galvenajiem organizācijas gatavības sākt eksporta aktivitātes rādītājiem. Sekojoša informācija: transporta izmaksas, tiesiskā vide, finanšu, politiskās, sociālās un tirdzniecības barjeras; ārzemju konkurentu un viņu produkta/tirgus stratēģiju izvērtējums; un precīzas aplēses par ieguvumiem un riskiem, kas attiecas uz eksportu, ir izšķiroši svarīgas eksporta veiksmei. Svarīgi ir atrast pareizos informācijas avotus. Spēja izmantot publiski pieejamo informāciju var ietaupīt daudz laika, spēka un naudas līdzekļu.

  Mēs esam gatavi radīt detalizētu eksporta plānu.

  Lai uzņēmums veiksmīgi realizētu eksporta stratēģiju, ir vajadzīgs eksporta plāns, kas ir praktisks, fleksibls, ilgtspējīgs un rentabls. Šis plāns palīdzēs vadīt un attīstīt jūsu uzņēmumu, kā arī identificēt potenciālos draudus un izaicinājumus. Plānam jāietver darbību saraksts, kuras jums būtu jāveic savu mērķu sasniegšanai un sava progresa izvērtēšanas un pārskata mehānisms.  Produkta eksportspējas izvērtējums

  Ir vairākas pieejas kā var veikt uzņēmuma produkta eksporta potenciāla izvērtēšanu. Viens no veidiem ir pārbaudīt šī produkta pārdošanas apjomus vietējā tirgū. Ja uzņēmums gūst panākumus ar šo produktu vietējā tirgū, tad ir liela iespēja, ka panākumi būs arī ārējos tirgos, - vismaz tajos tirgos, kuros pastāv līdzīgas vajadzības.

  Otrs veids kā izvērtējam produkta eksportspējas potenciālu ir produkta unikālo vai svarīgo īpašību analīze. Ja ārzemēs šīs īpašības ir grūti atdarināmas, tad visticamāk, ka jūsu produkts gūs panākumus ārvalstīs. Unikālam produktam konkurence būs mazāka; tādējādi pieprasījums pēc tā var būt liels.

  Visbeidzot, jūsu produktam var būt eksporta potenciāls pat tad, ja pārdošanas apjomi vietējā tirgū vairs nepalielinās, kas liecina, ka vietējais tirgus ir piesātināts. Produkts var gūt lielus panākumus eksporta tirgos īpaši tad, ja produkts vietējā tirgū tiek atzīts, bet tā panākumus ir ierobežojis tirgus lielums.

  Produkta eksporta spēju izvērtēšana ļauj saprast:

 • Kādu produktu vai pakalpojumu virzīt eksporta tirgū?
 • Vai produkts / pakalpojums ir piemērots eksportam (iepakojums, iespējamie piegādes termiņi, kvalitāte)?
 • Vai un kādā apmērā produkts / pakalpojums ir piemērots izvēlētajam eksporta tirgum?
 • Vai produkta / pakalpojuma cenu līmenis ir konkurētspējīgs?
 • Vai mans produkts ir eksportējams?

  Lai detalizēti analizētu savu produkta eksportspēju, lūdzam skatīt zemāk minētos jautājumus.

  Vai mans produkts ir salīdzināms ar konkurentiem vietējā tirgū?

  Parasti produkti, kas ir bijuši veiksmīgi vietējā tirgū, gūs panākumus citos līdzīgos tirgos, kur pastāv līdzīgas vajadzības. Ja jūsu produkts nav labāks par līdzīgu konkurenta produktu īpašību un ieguvumu ziņā, ir ļoti niecīga iespēja, ka šis eksporta tirgus būs veiksmīgs jūsu produktam.

  Par līdzīgiem tirgiem tiek saukti tirgi, kuros ir līzīgs izglītības, labklājības (pēc ienākumiem uz vienu iedzīvotāju) un infrastruktūras attīstības līmenis. Papildus līdzīgiem tirgiem ir raksturīgi saderīgi sociālie, kultūras, ģeogrāfiskie, klimatiskie un vides lielumi. Ja eksporta tirgus nav līdzīgs vietējam, tas var pieprasīt noteikta veida izmaiņu veikšanu produktā.

  Mēs esam sasnieguši mūsu produkta funkcionalitāti un noteikuši tā vietu ārējos tirgos

  Sevis iztēlošanās eksporta tirgus potenciālā klienta lomā un cenšanās identificēt to, kas, viņuprāt, būtu vajadzīgs, ir svarīgs solis sava produkta novērtēšanā. Tātad mēģinam identificēt, kāda veida īpašības ir svarīgas mūsu produktam eksporta tirgū.

  Šī pētnieciskā procesa rezultātā uzņēmuma vadība var ierosināt veikt uzlabojumus esošajā prduktā. Dažkārt tas var būt ļoti vienkāršs veids, kā iepakojuma pielāgošana.

  Svarīga ir jūsu produkta vērtības analīze eksporta tirgū. Tās mērķis ir izprast galvenos iemeslus un nepieciešamības, kuru dēļ uzņēmuma produkts ir/varētu būt pieprasīts gan vietējā tirgū, gan eksporta tirgos.

  Šis izvērtējums sākas ar jautājumu, “Ko piedāvā mans produkts un kādas vajadzības tas apmierina?”. Šis jautājums ir ļoti svarīgs neatkarīgi no tā, vai mēs esam maza apjoma vai industriālie ražotāji. Atbildi vislabāk dot, uzskaitot produkta priekšrocības un trūkumus, salīdzinot to ar konkurentu piedāvātajiem produktiem un alternatīviem veidiem kā klients var apmierināt to pašu vajadzību. Iespējams, ka salīdzinoši maza produkta modifikācija var pavērt jaunas iespējas eksporta tirgū. Katrā valstī situācija var būt atšķirīga, mēs sastapsimies ar klientu dažādām vajadzībām pirms produkta eksports kļūst veiksmīgs.

  Mēs esam noteikuši mūsu produktu līnijas stratēģijas

  Prakse rāda, ka bieži ir izdevīgi ražot noteiktu produktu, kas domāts tikai eksportam. Iespējams, ka noteiktu produktu uzņēmums vairs nevar pārdot vietējā tirgū, taču to var eksporta tirgū (piemēram, attīstības valstīs). Tas nozīmē, ka uzņēmums var turpināt šī produkta ražošanu tikai eksportam un ražošanas līnija nebūs jālikvidē.

  Svarīgi ir noteikt uzņēmuma produkta popularitāti ārējos tirgos. Labs veids, kā to izdarīt, ir noteikt tā procentuālo daļu no kopējā valsts eksporta. Ja jūsu produktam līdzīgajiem produktiem ir augsta procentuālā daļa produktu kategorijā, tad jums ir lielas iespējas sākt veiksmīgu eksportu.

  Šāda veida analīzes veikšanai starptautiskās tirdzniecības statistikas dati piedāvā noderīgu informācijas bāzi.

  Mēs esam noteikuši, vai mums nepieciešams uzlabot mūsu produkta īpašības eksportam

  Produkta pazīmes var tikt klasificētas šādi: Pārbaudot savu produktu pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, izvērtējot produkta īpašību kvalitāti un kvantitāti, jūs varēsiet daudz labāk pozicionēt jūsu produktu jaunajā eksporta tirgū. Katra no šīm pazīmēm var tikt izmantota potenciālā klienta informēšānai par jūsu produktu, uzsverot tās īpašības, kuras klients uzskata par svarīgām.

  Mūsu uzņēmumam ir pietiekama ražošanas jauda, lai nodrošinātu eksporta tirgus

  Ražošana jaudas plānošana ir īpaši svarīga uzņēmumos, kuras gatavojas ieiet eksporta tirgos. Ražošanas jaudas palielināšanai parasti nepieciešams laiks un resursi. Savlaicīgi noteikt to, vai jūsu uzņēmumam ir pietiekama ražošanas jauda, lai apmierinātu klientu pieprasījumu jaunajos tirgos, ir prioritāte.

  Uzņēmuma spēja saražot nepieciešamos daudzumus noteiktajā laikā būs atkarīga no tā, cik labi jūs spēsiet sekojošo:
 • noteikt pašreizējo ražošanas jaudu;
 • noteikt jaudu, kas būtu nepieciešama pēc ieešanas eksporta tirgū.


 • Dažos uzņēmumos jauda ir vienkārši izmērāma, īpaši, ja tiek ražots tikai viens produkts. Precīza ražošanas jaudas noteikšana būs grūtāka uzņēmumiem, kuriem ir dažādas ražošanas līnijas un komplekss ražošanas process. Ražošanas procesā ir iespējami pārtraukumi, kas apgrūtina precīzu jaudas noteikšanu. Pārtraukumu iemesli ir dažādi: promesoši vai novēlojušies darbinieki, iekārtu salūšana, iekārtu apkope un/vai remonts, iekārtu uzturēšana un darbinieku atvaļinājumi.

  Mēs varam nodrošināt produktu kvalitātes atbilstību eksporta prasībām

  Produkta kvalitāte ir saistīta ar valsts un starptautiskajiem standartiem un tā nosaka to, kā produkts tiks pozicionēts tirgū. Būtu jāaplūko vairāki kvalitātes aspekti:
 • Produkta vispārējās normas: tās parasti ir definētas, nosakot specifikācijas, valsts un/vai starptautiskos standartus, atzīmes, rasējumus, utt.
 • Atbilstība standartiem: pēc produkta izstrādes un ražošanas sākšanas, iespējams, ka ražošanas iekārtas ne vienmēr ražo atbilstoši prasītajai kvalitātei. Tāpēc produkta kvalitāte un ražošanas process nepārtraukti jāpārbauda, vai tas atbilst sākotnējām specifikācijām.
 • Atbilstība tirgus pieprasījumam: iespējams, ka produkts ir labi izstrādāts atbilstoši standartiem un kvalitātes prasībām, bet klients tik un tā nav ar produktu apmierināts.
 • Operacionālie: kvalitātes operacionālie aspekti ir minimāls daudzums ar produktu saistīti atkritumi, remonti vai pārstrādāšanas, dīkstāves.
 • Ekonomiskie: Tas attiecas uz optimālu resursu izmantojumu, kas ir jūsu rīcībā. Šeit ietilpst materiāli, iekārtas, finanses, zeme, enerģija un cilvēkresursi.
 • Vides aspekti: Tas ietver ekoloģiju, tīru gaisu, nepiesārņotus ūdeņus, pieļaujamos trokšņu līmeņus, videi nekaitīgus atkritumus un atkārtotu izejvielu izmantošanu jūsu ražošanā un vai iepakojumā. Drošība un piemēroti darba apstākļi, apmācība, veselības aprūpe un darba ētikas standarti visiem personāla darbiniekiem.


 • Lai nepārtraukti nodrošinātu produkta kvalitātes atbilstību nepieciešamajam līmenim, kompānijai jāizstrādā sistēmas un procedūras, lai:

  Mēs spējam nodrošināt izejvielu piegādi pareizajā kvalitātē, atbilstošās izmaksās un īstajā laikā

  Produkta pievienotās vērtības radīšanas ķēde sākas ar izejvielu iegādi un turpinās ar ražošanas procesu un noslēdzas ar klienta vajadzību apmierināšanu. Citiem vārdiem sakot, izejvielu sagāde, ražošana un gatavā produkta izplatīšana (t.sk. mārketings un pēcpārdošanas serviss), ir vienas vienotas pievienotās vērtības radīšanas sistēmas daļas. Izejvielu sagādes organizācija uzņēmumā ir ļoti būtiska uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Ja izejvielu sagāde darbojas labi, uzņēmuma klienti būs apmierināti. Iespējams, ka eksporta tirgū ir atrodami izejvielu piegādātāji, kas var piegādāt izejvielas ar izdevīgākiem nosacījumiem nekā līdzšinējie piegādātāji.

  Mēs nodrošinām eksporta pasūtījumu savlaicīgu izpildi

  Eksporta pasūtījumu savlaicīga izpilde ir atkarīga no uzņēmuma ražošanas jaudas un izplatīšanas/piegādes pakalpojumu efektivitātes. Ja jums nav nodomu palielināt uzņēmuma patreizējo jaudu vai jūs nevarat nodrošināt piegādi laikā, tad būs grūti nodrošināt piegādes pircējiem eksporta tirgos.

  Lai veiktu pasūtījumu laicīgu izpildi, ir nepieciešama rūpīga plānošana. Šī plānošana parasti ir saistīta ar pārdošanas un ražošanas apjomu paredzēšanu un plānošanu. Ražošanas plānu tālāk izmantojam, lai aprēķinātu nepieciešamo izejvielu daudzumu. Ražošanas plāns noteiks saražoto produkcijas apjomu. Tad jums jāizmanto ražošanas prognoze, lai aprēķinātu nepieciešamo izejvielu daudzumu.

  Kad sākat saņemt pasūtījumus, nepieciešama daudz detalizētāka ikdienas plānošana. Jābūt izstrādātām sistēmām un procedūrām, kas ir pamatā visu pasūtījumu apstrādei uzņēmumā. Katram pasūtījumam jānorāda tā saņemšanas un izpildes datumi kā arī atbildīgie uzņēmuma darbinieki.

  Loģistikas atbalsts ir būtisks elements sekmīgai jūsu produkta pārdošanai ārējos tirgos. Jāizvērtē produkta svars, blīvums un uzglabājamība, lai noteiktu to transporta izmaksu konkurētspēju. Loģistikas izmaksas var būtiski palielināt produkta pārvadāšanas izmaksas un tādēļ tās rūpīgi jāizvērtē. Šajās izmaksās var iekļaut izdevumus par iesaiņošanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu, apdrošināšanu un ar nolietojumu saistītos izdevumus.

  Produkta ražošanas izmaksas ir konkurētspējīgas

  Ja Jūsu uzņēmums ir mazais vei vidējais uzņēmums, tad visticamāk, ka viens no konkurences aspektiem eksporta tirgū būs ražošanas izmaksas. Tādējādi, jūsu panākumu pamatā būs precīzas zināšanas par produkta ražošanas izmaksām kā arī spēja novērtēt jūsu konkurentu ražošanas izmaksas.

  Lai precīzi novērtētu produkta ražošanas izmaksas, jums būs nepieciešamas izmaksu uzskaites sistēmas un procedūras, kas dotu jums precīzu vērtējumu par tiešām un netiešām materiālu, darba un citām izmaksām.

  Visvērtīgākā ir informācija, kas atklāj konkurenta ražošanas izmaksas, t.sk. vienas produkta vienības izmaksas. Ja šādi aprēķini ir pieejami, tad noteikti jāveic atbilstošas darbības ražošanas organizācijā, lai nodrošinātu Jūsu uzņēmumam līdzvērtīgu pozīciju ar jūsu konkurentiem, vai arī jūsu vienīgā iespēja būs prasīt augstāku cenu un pamatot šo palielinājumu savam pircējam, balstoties uz pienācīgu pozicionēšanas stratēģiju.

  Mūsu produkts atbilst īpašām tehniskajām un cita veida prasībām.

  Eksporta tirgi ir dažādi un bieži tie atšķiras no vietējā tirgus, kas nozīmē, ka jūsu produktam eksporta tirgū var nebūt liela atsaucība. Var būt nepieciešamas produkta vai iepakojuma modifikācijas, lai pielāgotu produktu vienam vai vairākiem sekojošiem faktoriem: Ja jūsu produkts nav tāds kā tirgus to sagaida, tad pircēji var gaidīt, ka jūs savu produktu mainīsiet, lai tas atbilstu viņu vajadzībām. Panākumi eksportēšanā ir ļoti atkarīgi no jūsu spējām piemērot savu produktu potenciālo pircēju prasībām.

  Mums ir plāns produkta atbalstam

  Klienti ir jāinformē par uzņēmuma produktu jaunajā tirgū un jāapmāca kā to lietot. Produkta atbalsta stratēģijas pamatelementi ir pēcpārdošanas serviss, apmācība un informācija. Jūsu produkts kļūs pamanāmāks, ja nodrošināsit to ar labāku klientu servisu un pēcpārdošanas atbalstu. Mazāki uzņēmumi bieži vien nepievērš pietiekamu uzmanību šim produkta sastāvdaļai. Ja uzņēmums nodarbojas ar produkta ražošanu un pārdošanu industriālā līmenī, kvalitatīvs pēcpārdošanas serviss ir būtisks arī ārējos tirgos. Produkta piegādes organizācija var būt nozīmīgs produkta elements. Papildus šiem faktoriem efektīvākai klientu piesaistei var tikt izmantoti kreditēšanas un finansēšanas risinājumi.

  Mēs izprotam eksporta tirgus izpētes precizitātes nozīmīgumu

  Ir svarīgi iegūt skaidru un precīzu ainu par jūsu uzņēmumu. Nepietiekami uzņēmuma resursi var novest pie nepareizu lēmumu pieņemšanas, ieejot eksporta tirgū. Bieži vien kultūras atšķirības vai tirgus izpētes veicēja nekompetence ir saistīta ar nepilnīgu informāciju un uzņēmuma ražošanas jaudām, izpētes un attīstības līmeni, finanšu stāvokli, un uzņēmuma dzīvotspēju. Ja jūs apšaubat pētījuma precizitāti, pietiekamību vai savākto faktu intepretāciju, jums būtu jāmeklē ārēja palīdzība, veicot paplašinātus pētījumus un auditus attiecīgajos jautājumos.

  Citu valstu informatīvi materiāli eksporta uzsācējiem

  www.tradeport.org - Kalifornijas štata (ASV) Starptautiskās tirdzniecības informācijas mājas lapa

  www.canadabusiness.ca/eng/page/2698// - Kanādas valdības eksporta plāna sastādīšanas materiāls

  exportbritain.org.uk/market-snapshots/russia.html Eksporta iespējas Krievijā ar SWOT analīzi

  www.itu.int - Pārskats par informācijas un komunikāciju nozari pasaulē